Monasteries and temples

 

 1. Bulgaria

Monasteries and temples/BULGARIAN MONASTERIES & CHURCHES.ppt

                                                              

 

 2. Estonia

Monasteries and temples.estonia pptx

                                                           

 

  3. Greece 

Greek_monasteries.pptx

                                                  

 

   4. Poland 

Religious Places of Worship in Poland.pptx

                                                                                

 

 

5. Portugal

Portuguese_churches_and_monasteries.ppsx

Filme.wmv

                                                    

 

 

 6. Romania

Romanian Monasteries.ppsx

Romanian Monasteries.ppt

Balada Ciprian Porumbescu romania .mp3